اطلاعات تماس شرکت

تلفن همراه: ۹۱۴۳۵۷۶۱۲۶

تلفن ثابت: ۴۵۳۲۵۴۰۳۰۰

شماره فکس: ۴۵۳۲۵۴۲۳۳۶

پست الکترونیک: yashilnet@yahoo.com